כרכים

כרך כט

עניינו של כרך זה הוא הגוף במשפט. הקיום הגופני של האדם זר במידה רבה להלך החשיבה המשפטית. היכולות התבוניות האנושיות הן אלה שמעצבות את מרבית ההסדרים המשפטיים ואילו הווייתו הגשמית והגופנית של האדם מודרת מן המשפט. מטרתו של הכרך היא להשיב את הגוף למרכז הדיון המשפטי ולהעמידו כאתר הממלא תפקיד חיוני בעיצוב ההסדרים המשפטיים, החברתיים והתרבותיים.

כרך כח

כרך זה עתיד להתפרסם בספר אליעזר ריבלין, ומוקדש בעיקר לדמותו של אליעזר ריבלין המשנה לנשיא בית המשפט העליון, ולתחומי העניין המרכזיים של עשייתו השיפוטית. המאמרים בכרך זה לא נועדו לסכם את פועלו השיפוטי של השופט ריבלין. הם משקפים את מגוון הנושאים שבהם עסק ריבלין כשופט וחלקם אף מתייחסים ישירות לפסקי דין שכתב.

כרך כז

חוברת כללית זו כוללת מאמרים בנושאים מגוונים ושונים, וביניהם גם שלוש קריאות המרכיבות סימפוזיון על ספרה של השופטת דפנה ברק־ארז "לקרוא משפטים בתנ"ך".

כרך כו

בחוברת זו ביקשנו לבחון ולהעמיד בסימן שאלה הנחות יסוד של חוק החברות, בחלוף עשרים שנה מחקיקתו וכן להצביע על שינויים שלאורם ניתן ורצוי לבחון את החוק מחדש.

כרך כה

מהפכת השקיפות וחוק חופש המידע. חוברת זו היא תולדה של כנס לציון עשרים שנה לחוק חופש המידע, ומקבצת בתוכה מחקרים מרכזיים שהוצגו בכנס.

ספר דנציגר

ספר זה מוקדש בעיקרו לדמותו של יורם דנציגר השופט, ולתחומי העניין המרכזיים של עשייתו השיפוטית. המאמרים בספר זה לא נועדו לסכם את פועלו השיפוטי של השופט דנציגר. הם משקפים את מגוון הנושאים שבהם עסק דנציגר כשופט וחלקם אף מתייחסים ישירות לפסקי דין שכתב.

כרך כ"ד

גיליון זה עוסק בשופטים ושפיטה, זאת מתוך מטרה לעסוק בשאלות הנוגעות להליכים שקשורים לצורת השפיטה, הליכיה, מינוי שופטיה, הבטחת עצמאותה ועוד.

כרך כ"ג

חלקה הראשון של חוברת זו הוא המשך הסימפוזיון "משפט וטיפול" שבו עסק הכרך הקודם. רוחב היריעה של הממשק בין משפט לטיפול והרלוונטיות הרבה שלו הביאו למספר רב של מאמרים וכך גלשנו גם לחוברת הנוכחית. המשך החוברת הוא גיליון כללי.

כרך כ"ב

החיבור בין משפט לטיפול זוכה להכרה רבה ועמוקה בעיקר בעשור האחרון. המאמרים בשני גיליונות הסימפוזיון מציגים מחקר אקדמי עדכני בנושא, וחלקם מציגים פרויקטים חדשניים המבוססים על המחקר האקדמי הפורה בתחום המשפט והטיפול.

כרך כ"א

בגיליון זה סימפוזיון בנושא "משפט וסביבה". המאמרים השונים בחלק זה מציגים כמה היבטים של התייחסות המשפט ככלל והדין בישראל בפרט לסוגיות שונות בתחום הסביבה.

כרך כ

במסגרת גיליון זה חברו יחד מיטב החוקרים של תחום האתיקה והאחריות המקצועית של עורכי דין כדי להציג ולנתח את הבעיות והדילמות המרכזיות שעמן מתמודדת פרופסיית עורכי הדין בישראל.

כרך י"ט

כרך יט של כתב העת "המשפט" מאגד מאמרים העוסקים בחינוך המשפטי בישראל. בין השאר, נדונו סוגיות הנוגעות לדמות המשפטן, לימודי המשפטים כתמריץ לשינוי חברתי, ונשאלה השאלה האם החינוך בארץ למשפטים עודנו חינוך לשטחיות.

כרך י"ח

כרך יח של כתב העת "המשפט" הוא כרך מיוחד. המטרה של כרך זה היא להפוך את הכתיבה של יוסף רז ואת ההגות של יוסף רז לנגישה יותר עבור משפטנים ופילוסופים ישראליים, ובעיקר עבור פרחי המשפט והפילוסופיה הישראליים.

כרך י"ז

שלב זה בתולדות הקליניקות בישראל, שבו מתפרסם לראשונה גיליון כתב עת העוסק כולו בקליניקות הוא יום חג עבורן. הוא מאפשר פרסום מאמרים חשובים המשקפים את התהליכים העוברים על הקליניקות ואת ההתקדמות הרבה שהושגה עד כה. בה בעת, הוא מציף את הקשיים המעיבים על פעילותן ודורש מבט מפוכח על מחצית הכוס הריקה.

כרך ט"ז

האם לימודי המגדר עדיין נחוצים? האם הפרספקטיבה המגדרית חשובה? אלו הן השאלות ששאלנו את המחברות והמחברים בגיליון הזה, וזאת, בעקבות מאמרה החדש של פרופ' קרול גיליגן, הפותח את הגיליון.

כרך ט"ו

גיליון "מפגשים במשפט" מרחיב את רעיון הבין-תחומיות על ידי יצירת מפגשים מסוגים שונים בין המשפט ובין המערכות החיצוניות לו, או על ידי לימוד מפגשים כאלה וניתוחם.

כרך י"ד

כרך זה, שהוקדש לשופטת בן פורת, מציג מאמרים מתחומי משפט שונים אשר כולם בזיקה ישירה לפועלה כשופטת. בנוסף, בכרך מאמר פרי עטה של השופטת בדימוס, שעוסק ביחסי הגומלין בין מבקר המדינה ליוץ המשפטי לממשלה.

כרך י"ג

בכרך זה מאמרים רבים הנוגעים לתחום ההגבלים העסקיים וביניהם: מאמרו של מאהר דבאח שעוסק ברפורמת ההגבלים העסקיים באיחוד האירופי, מאמרו של מאיר חת שעוסק בתמחור הטורפני, מאמרו של דיויד גילה שעוסק בהסדרים כובלים אנכיים ועוד.

כרך י"ב

כרך זה הוקדש לזכרו של השופט ז"ל עדי אזר, אשר נרצח בשל היותו שופט.  הכרך מכיל דברי הספד מטעם נשיא בית־המשפט העליון בדימוס ברק והנשיאה דאז ביניש.

כרך י"א

כרך זה עוסק בזכויות אדם במובנן הרחב: בין השאר, נדונו מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל, הזכות למידע וחוק חופש המידע, הזכות לקניין, כבוד האדם, הזכות לאוטונומיה בדיני הנזיקין ועוד.

כרך י

כרך זה עוסק בתחום הקניין והקניין הרוחני. בין השאר, עולות לדיון שאלות הצדק החלוקתי במדינת ישראל, בעקבות בג"ץ הקרקעות וכן שאלות של זכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה וזכות הגזירה וההגנה עליה.

כרך ט

בכרך זה התייחסות נרחבת לסימפוזיון המתרחש במשפט הבינלאומי הפלילי בעת כניסתה לתוקף של אמנת רומא והמגמה המסתמנת במדינות שונות להקנות לבתי המשפט שלהן סמכות שיפוט על אנשים החשודים בביצוע עברות כנגד המשפט הבינלאומי.

כרך ח

הכרך מכיל פרשנות וביקורת על פסיקתו המפורסמת של הנשיא ברק בעניין אפרופים וכן מאמרים העוסקים בחוק חופש המידע ובשאלת החוקה במדינת ישראל.

כרך ז

הכרך מאגד מאמרים הנוגעים בדיני הנזיקין, סקירת ספרות, דיני משפחה וזכויות משפחות חד־מיניות ועוד.

כרך ו

הכרך מאגד שלל מאמרים העוסקים בנושאים של שופטים ושפיטה, גישור, דיני חברות ועוד.

כרך ה

הכרך מאגד מאמרים מעניינים מתחום המשפט החוקתי העוסקים בזכות הגישה לערכאות, כלל הכשירות לחוד ושיקול־דעת לחוד ועוד.

כרך ד

כרך ד' מציג מאמרים שונים ומעניינים מתחום דיני החברות, דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות בפרט, הזכות לשוויון, ביקורת ספרים ועוד.

כרך ג

כרך ג' אשר יצא בשנת 1995 מאגד מאמרים מהתחומים הבאים: משפט חוקתי וזכויות אזרח, דיני עבודה, דיני שפיטה, דיני אישות ומשפחה, משפט פלילי, משפט בינלאומי, היסטוריה משפטית ועוד.

כרך ב

כרך זה מאגד מאמרים מהשנים 1993–1994, במגוון נושאים נרחב וביניהם דיני עבודה, משפט מנהלי, דיני הוצאה לפועל, משפט בינלאומי פרטי, דיני שפיטה ועוד.

כרך א

כרך זה הוא הכרך הראשון של כתב העת 'המשפט' שיצא בשנת 1992. הכרך טומן בחובו נושאים רבים וביניהם משפט חוקתי, זכויות אזרח, משפט אזרחי ומסחרי, משפט פלילי, משפט מנהלי, דיני מיסים ועוד. בנוסף, בכרך מופיע ראיון עם נשיא בית המשפט העליון דאז, מאיר שמגר.

גיליון 22

גיליון זה מאגד אסופת מאמרים בנושא זכויות הילד במשפט הישראלי.

גיליון 12

גיליון זה טומן בחובו מאמרים מגוונים הנוגעים בקצוות שונים של עולם המשפט: עקרונות המשפט הפרטי, אימוץ, ידועים בציבור והומוסקסואליות, דיון בעבירת אי-מניעת פשע בעקבות עניין הר-שפי ועוד.

דילוג לתוכן