צבי ענבר – הליכי החקיקה בכנסת

מאמר מאת: צבי ענבר

רשימה זו באה לתאר את הליכי החקיקה בכנסת, כפי שהם מתקיימים כיום. אין בכוונתה לעסוק בהיבטים החוקתיים העקרוניים, כגון: ריבונות הכנסת, האבחנה בין סמכותה כרשות מכוננת לסמכותה כרשות מחוקקת וכיו"ב, אלא ככל שהדבר דרוש להסברת הליכי החקיקה, וכל המתעניין בהיבטים אלה יוכל לפנות לספרות העוסקת בהם. כמו כן אין הרשימה עוסקת בהליכים של חקיקת משנה ע"י הכנסת, בין כמחוקק משנה בלעדי(כגון: התקנת תקנות לביצוע חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968) ובין כגוף המאשר חקיקת משנה שהותקנה ע"י שרים או ע"י גופים אחרים שהוסמכו לכך בחוק (כגון : המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי).

דילוג לתוכן