יהושע ויסמן – שכירות, רישיון, זיקת הנאה ומה שביניהם

מאמר מאת: יהושע ויסמן

יהושע ויסמן – שכירות, רישיון, זיקת הנאה ומה שביניהם.

המשותף לשכירות, לרישיון ולזיקת הנאה הוא ששלושתם מעניקים זכות לשימוש בנכס שבבעלות אדם אחר. המבדיל ביניהם הוא שהשכירות מעניקה עם זכות השימוש גם את ההחזקה, ואילו זיקת ההנאה מעניקה את זכות השימוש בלבד, בלא ההחזקה. המבדיל את השכירות ואת זיקת ההנאה מן הרישיון הוא, על פי ההשקפה המקובלת, שהשכירות וזיקת ההנאה מקנות זכות קניינית, ואילו הרישיון מעניק זכות אישית בלבד. על רקע דברים אלה, שהם בבחינת מושכלות ראשוניים, נתעוררו שאלות מעניינות שנחלקו בהן  הדעות. נתעממה ההבחנה שבין שכירות לבין זיקת הנאה; הוצב סימן שאלה על קנייניות השכירות; נתגלעו קשיים בדבר קנה המידה שבעזרתו אפשר להבחין בין זכות קניינית לזכות שאינה קניינית; נתעוררו ספקות בשאלה מתי משתכללת שכירות שאינה טעונה רישום במרשם המקרקעין; הועלו הרהורי כפירה בדבר האפשרות לרכוש זיקת הנאה מכוח התיישנות, בדרך כלל, ובמקרקעין מוסדרים, בפרט; וכן נחשפו קשיים באשר לשאלת היחס בין רכישת זיקת הנאה מכוח התיישנות לבין מרשם המקרקעין. לליבון שאלות אלה נועדו הדברים הבאים.

דילוג לתוכן