אמנון סטרשנוב – שפיטת נאשם בהיעדרו

מאמר מאת: אמנון סטרשנוב

אמנון סטרשנוב – שפיטת נאשם בהיעדרו

זכותו של נאשם להיות נוכח במהלך משפטו הנה מזכויות היסוד בשיטת המשפט בישראל. דומה כי מאז חקיקת חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו בשנת 1992 הפכה זכות זו לזכות חוקתית שיש לכבדה ולהעדיפה על פני זכויות אחרות במשפט .
אולם זכות זו איננה מוחלטת. במקרים מסוימים רשאי הנאשם לוותמאמר זה יעסוק בשלושה מצבים שונים בהן אפשרית או מתבקשת שפיטת הנאשם בהיעדרו :
א( נאשם המבקש לפטור אותו מנוכחות במשפט.
ב( נאשם הנתון במעצר והמסרב להיות נוכח במשפט.
ג( נאשם שנמלט מן הארץ או נמלט מאימת הדין .ר על זכותו להיותנוכח בדיון ואזי, ניתן לנהל את הדיון בהיעדרו.

דילוג לתוכן