יוסי כהן – הערה לחקיקה – שיקום חברות והסדרים חלופיים לפירוק

  • ראשי
  • פוסטים
  • יוסי כהן – הערה לחקיקה – שיקום חברות והסדרים חלופיים לפירוק
מאמר מאת: יוסי כהן

יוסי כהן – הערה לחקיקה – שיקום חברות והסדרים חלופיים לפירוק

דיני החברות בישראל אינם מספקים פתרונות משביעי רצון בשאלת ההסדרים
החלופיים לפירוק, כגון מוסד שיקום, הסדר נושים, ארגון מחדש וכיוצא באלו.
למרות שהפירוק הוא סעד קיצוני ביותר, פקודת החברות אינה מעניקה סעד ביניים,
המאפשר לנושים לפדות את חובותיהם מבלי להביא את החברה לקיצה. למרות
שינוי המגמה בעניין זה בחקיקה האנגלית, עדיין הנחת היסוד בפקודת החברות
היא כי דין חברה חדלת פירעון כדין פושט רגל. נושיה של החברה זכאים לקבל את
כספם, ולצורך זה הם רשאים לבקש את פירוקה, לכנס את נכסיה, לממשם ולפדות
מתוכם את חובם, בהתאם לסדרי הנשייה.

דילוג לתוכן