בעז אוקון – פרשת כלא 6

מאמר מאת: בעז אוקון

בעז אוקון – פרשת כלא 6

בפרשת הבנקאים נקבע כי זכות היסוד להליך ראוי מהווה חלק מן הזכות לכבוד, המוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בפרשה זו הונח יסוד לפיתוח הגנה חוקתית רחבה בתחום ההליך הפלילי. יסוד כזה מצוי, באופן מובהק, בפסק הדין של כבוד השופט מצא, המציב את מבחן ההתאמה להליך הפלילי. השופט מצא קובע כי עניינו של ההליך הפלילי הוא "בהתנהגות המוגדרת כעבריינית" ו"בפעילות המזוהה כאנטי חברתית". הוא מסביר כי "התופעה של התנהגות עבריינית, הנתפסת לאורך זמן, על ידי רשויות המדינה ועל ידי כלל הציבור, כפעילות חברתית לגיטימית, חורגת מן המוסכמות שעל יסודן מושתת הדין הפלילי". ואולם משמעותה המלאה של זכות יסוד זו טרם הובהרה. זכויות היסוד, ובהן הזכות להליך ראוי, הן תבניות מחשבה מופשטות. ניתן לדמות מונחים אלה לשטרות. יש בהם חלק מודפס וחלק כתוב. החלק המודפס כולל מילים מופשטות כמו כבוד, חירות, צדק ודמוקרטיה. אלה הן קטגוריות בסיסיות. אבל השטר הוא חסר כיסוי כל עוד איננו ממלאים את החלק הכתוב שבו וקובעים כמה חירות אנו מקצים, למי ועד לאיזה סכום.

דילוג לתוכן