אמנון סטרשוב – עבירות מין – חידושי החקיקה והפסיקה

מאמר מאת: אמנון סטרשוב

אמנון סטרשוב – עבירות מין – חידושי החקיקה והפסיקה

בעשור השנים האחרון עברו דיני העונשין והראיות במדינת-ישראל שינויים מפליגים
ביותר בתחום עבירות המין, וניתן לקבוע כי נעשתה, למעשה, רפורמה כללית ויסודית
בתחום רגיש ומיוחד זה של הקודקס הפלילי.
המגמה הברורה המסתמנת משינויי החקיקה, הינה הנטייה להקל עם התביעה בדרך
הוכחת עבירות המין בצד החמרה בולטת בקביעת רמת
הענישה בעבירות מין, בין בדרך-כלל ובין תוך התייחסות ספציפית לעבירות כלפי
קטינים וכאלה המבוצעות כנגד בני-משפחה. נוכח התיקונים המפליגים של החוק בשנים האחרונות בתחום הדין המהותי, דיני
הראיות ומגמת הענישה, כמבואר לעיל, אשר דומה, כי אין להם אח ורע בתחום אחר כל
שהוא של הדין הפלילי, מוצע לשקול היטב אם אין מקום לעצור בשלב זה את מרכבת
החקיקה ולאפשר לבתי-המשפט לומר את דברם וליישם כהלכה את תיקוני החקיקה
המרובים שנתקבלו עד כה.

דילוג לתוכן