סטיב אדלר – מומחים-יועצים רפואיים בבתי-דין לעבודה

מאמר מאת: סטיב אדלר

סטיב אדלר – מומחים-יועצים רפואיים בבתי-דין לעבודה

במאמר זה נעסוק בשאלות הנוגעות למומחה-יועץ רפואי המתמנה על-ידי בית-הדין
לעבודה. החל מתהליך מינויו, דרך הגשת חוות-דעתו ועד להגשת שאלות הבהרה והשלמת חוות-הדעת. אומנם השיטה של מומחה-יועץ רפואי אינה מיוחדת לבית-הדין
לעבודה, וגם במערכת הכללית מתקיים דו-שיח בין בית-המשפט לבין הרופא. כמו כן, נציין את הסיבות שאפשרו
לבתי-הדין לעבודה להיות חלוץ למערכת הכללית בביצוע שינויים בסדרי דין עליהם
המליצו שופטי בית-המשפט העליון. נתייחס גם לסוגיות משפטיות נבחרות המתעוררות
בעקבות השוואת הנוהל בבתי-הדין לעבודה עם הנוהל במערכת הכללית.
נקדים ונציין, כי להתפתחות שיטת המומחה הרפואי בבית-הדין לעבודה השלכות
מרחיקות לכת החורגות מעבר לשאלות סדרי דין ודיני ראיות. השלכות אלה מעידות על
נטייה לפנות בכמה עניינים לתפיסות קונטיננטליות ביחס לתפקיד בית-המשפט בבירור
העובדות. תפיסות המשקפות את היתרון הדיוני הגלום בקביעת סדרי דין ודיני ראיות
על-ידי השופטים עצמם, היינו – "תקנות שופטים".

דילוג לתוכן