דניאל סינקלר – ראשית דרכה של הביקורת השיפוטית במשפט החוקתי האמריקני

  • ראשי
  • פוסטים
  • דניאל סינקלר – ראשית דרכה של הביקורת השיפוטית במשפט החוקתי האמריקני
מאמר מאת: דניאל סינקלר

דניאל סינקלר – ראשית דרכה של הביקורת השיפוטית במשפט החוקתי האמריקני

מחקרו של פרופ' טריינור (Treanor) בוחן את התפתחות הביקורת השיפוטית ארצות-הברית מן ההיבט ההיסטורי, ומוביל למסקנה כי הסברה המקובלת באשר למקור היווצרותה של הביקורת השיפוטית אינה נכונה. להשקפתו, השימוש בכלי השיפוטי של ביקורת שיפוטית, נעשה עוד בתקופת המהפכה האמריקנית, והבסיס להחלטות שניתנו על ידי בתי המשפט אינו אנטי-דמוקרטי כלל. ממחקרו עולה שהבסיס לביקורת השיפוטית בפסיקה הוא הרעיון שהחוקה מהווה ביטוי חזק יותר לרצון העם מאשר לחוקי הקונגרס. קיים רצף בין ההחלטות שהתקבלו בפסיקה בתקופת המהפכה, להחלטות שהתקבלו בפסיקה בתקופת הרפובליקה המוקדמת. שתי התקופות
אופיינו באקטיביזם שיפוטי הבא לידי ביטוי בנכונות בית המשפט להשתמש ככוחו לשם הבטחת זכויות יסוד חוקתיות. ההצדקות שעמדו בבסיס ההחלטה שניתנה בפסק דין Marbury v. madison על ידי אב בית הדין, השופט מרשל, מהוות המשך  המגמה שהחלה בתקופת המהפכה ושהמשיכה בתקופת הרפובליקה המוקדמת. בקביעתו כי ה-1789 Act Judiciary בטל, בהיותו בניגוד לחוקה, נתן בית המשפט ביטוי לעליונות החוקה על חוקי הקונגרס.

דילוג לתוכן