אוריאל לין – חוקי-היסוד כחלק מהחוקה הישראלית הכתובה

מאמר מאת: אוריאל לין

אוריאל לין – חוקי-היסוד כחלק מהחוקה הישראלית הכתובה

בעניין רב קראתי את רב-השיח "פסק דין בנק המזרחי – לאחר שלוש שנים" שהתפרסם בכתב העת המשפט. רב-השיח עוסק כמעט בכל הסוגיות המרכזיות הנוגעות לשני חוקי-היסוד בעניין כבוד האדם וחירותו ובעניין חופש העיסוק, ותמהתי :
אימתי כבר יובן בעולם האקדמיה כי כל דיון בנושא "המהפכה החוקתית" ששני חוקי-יסוד אלה מבשרים הוא דיון לא שלם, לא מציאותי ואולי אפילו עקר, אם אין כוללים בו את ממד ההיסטוריה החקיקתית שקדמה להעברתם של חוקים אלה. "המהפכה החוקתית", עם כל הכבוד, לא התחילה בפסק דין ע"א 93 /6821 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי 3 של בית המשפט העליון. היא החלה כאשר כנסת ישראל השלימה במרץ 1992 את חקיקת חוק-יסוד : חופש העיסוק ולאחריו את חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו.

דילוג לתוכן